ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1100 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม53301/ว319 13 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลจรเข้หิน นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1099 27 มิ.ย. 2565 ปกติ อว6501.1401/ว095 15 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายก ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมฯลฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1098 27 มิ.ย. 2565 ปกติ มท0816.5/ว1781 15 มิ.ย. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการฝึกอบรม ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1097 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม95708/170 21 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก อนุญาตให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(LCL)ปีการศึกษา2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1096 24 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 10 มิ.ย. 2565 บริษัททวีโชค นายก ขอถอนหนังสืออุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1095 24 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 24 มิ.ย. 2565 บ้านโนนวังหิน นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1094 24 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว706 22 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1093 24 มิ.ย. 2565 ปกติ นม93401/ว347 16 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1092 24 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.4/1734 22 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศผู้มีส่วนได้เสียในการรับมรดกรถจักรยานยนต์และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1091 24 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.4/ว709 22 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา และเมียนม่า)ซึ่งเข้าทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่ราด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน(MOU)ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1090 23 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0014/ว870 21 มิ.ย. 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก การสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำ ปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1089 23 มิ.ย. 2565 ปกติ นม51005.3/5431 16 มิ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1088 23 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 23 มิ.ย. 2565 บ้านดอนจันทร์ นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1087 23 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด อว0407/12042 8 มิ.ย. 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายก ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565" สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1086 23 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 23 มิ.ย. 2565 บ้านพรมราช นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1085 23 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 23 มิ.ย. 2565 บ้านสวนหมาก นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1084 23 มิ.ย. 2565 ปกติ นม87801/384 22 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก อนุญาตให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(LCL)ปีการศึกษา2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1083 23 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/9168 20 มิ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1082 23 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 23 มิ.ย. 2565 บ้านกุดดวิวาท นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1081 23 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว705 22 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการควบคุมและป้องกันโรคในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอแกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1080 23 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว707 22 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1079 22 มิ.ย. 2565 ปกติ นม87801/ว379 21 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นหรือน้ำเน่าเสียของบริษัทเอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรมจำกัด สำนักปลัด เข้าที่ประชุมสภาฯ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1078 22 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว704 21 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1077 22 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว703 21 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอหารือใช้จ่ายเงินสะสม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1076 22 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 20 มิ.ย. 2565 บริษัท ไอ ที โกลบอล นายก ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมความโปรงใส ITA สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1075 21 มิ.ย. 2565 ปกติ คค07026.3/1099 10 มิ.ย. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1074 21 มิ.ย. 2565 ปกติ คค07026.3/1098 10 มิ.ย. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1073 21 มิ.ย. 2565 ปกติ คค07026.3/1097 10 มิ.ย. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1072 21 มิ.ย. 2565 ปกติ คค0726.3/1101 10 มิ.ย. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1071 21 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0015/ว870 20 มิ.ย. 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology