ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
17 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1875 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์รายงานการพัฒนามนุษย์ระดับภูมิภาค ประจำปี ค.ศ.2024 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
16 3 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1873 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
15 3 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1872 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
14 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1871 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
13 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1870 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
12 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1869 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
11 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1868 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
10 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1867 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
9 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1866 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
8 3 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1865 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขอรับรองมาตรฐานให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
7 3 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1864 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอวพีวี(KPV) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
6 3 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1863 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
5 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1862 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
4 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1860 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
3 3 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1881 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2 3 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1874 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์รับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาคในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1 3 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 3 ม.ค. 2567 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2544 28 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1858 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2543 28 ธ.ค. 2566 ปกติ มท0816.5/ว5230 28 ธ.ค. 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการฝึกอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2542 28 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/22045 25 ธ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2541 28 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1857 27 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เลื่อนประชุมชี้แจงการบริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
78 28 ธ.ค. 2566 ปกติ สปสช.9.34/ว7710 27 ธ.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก แจ้งการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการบันทึกบัญชี การบันทึกเบิกจ่ายเงินตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2540 27 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1856 27 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่2 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2539 27 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1854 27 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2538 27 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว8429 27 ธ.ค. 2566 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2537 27 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/22149 26 ธ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2536 26 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1847 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2535 26 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1846 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อมูลตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2534 26 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1845 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2533 26 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1844 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology