ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
462 7 มี.ค. 2566 ปกติ นม87701/ว016 1 มี.ค. 2566 อบต.โคกไทย นายก ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)กลางสำหรับรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
461 7 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0008/ว1576 3 มี.ค. 2566 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก ผลการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2566 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
460 7 มี.ค. 2566 ปกติ นม0003/ว0008 28 มี.ค. 2566 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา นายก ส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
459 7 มี.ค. 2566 ปกติ นม55401/144 2 มี.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
458 7 มี.ค. 2566 ปกติ นม55401/145 2 มี.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
457 7 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว324 3 มี.ค. 2566 ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายก ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
456 7 มี.ค. 2566 ปกติ ลต(นม)0002/ว18 3 มี.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
455 7 มี.ค. 2566 ปกติ นม55902/38 3 มี.ค. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
454 7 มี.ค. 2566 ปกติ คค07026.3/501 24 ก.พ. 2566 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
453 7 มี.ค. 2566 ปกติ คค07026.3/500 24 ก.พ. 2566 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
452 3 มี.ค. 2566 ปกติ คค07026.3/481 23 ก.พ. 2566 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
451 3 มี.ค. 2566 ปกติ คค07026.3/480 23 ก.พ. 2566 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
450 3 มี.ค. 2566 ปกติ คค0726.3/479 23 ก.พ. 2566 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
449 3 มี.ค. 2566 ปกติ คค0723.3/478 23 ก.พ. 2566 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
448 3 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว317 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
447 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว303 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
446 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว304 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
445 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว316 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
444 3 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว315 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
443 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว319 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
442 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว318 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่าวยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
441 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม86901/ว146 28 ก.พ. 2566 อบต.เกษมทรัพย์ นายก รับโอนพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
440 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว310 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานวิ่งคบไฟในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยท้าวสุรนารี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
439 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว309 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและพิธีบรวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
438 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว184 28 ก.พ. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
437 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว86 28 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
436 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม85701/ว10 24 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
435 3 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว381 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
434 3 มี.ค. 2566 ปกติ วม.น1/2566 1 มี.ค. 2566 วัดม่วงสระน้อย นายก ขอตัวบุคลากรช่วงงานจิตอาสา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
433 3 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.5/ว313 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินงานตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดดิการแห่งรัฐ ปี2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology