ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1245 28 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว910 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1244 28 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว909 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก อบต.)แทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1243 28 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว908 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1242 28 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว907 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการถนนทางหลวงท้องถิ่นขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1242 28 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว907 28 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1241 28 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว906 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธฺิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1240 28 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว905 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เครื่องมือและคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย(พัฒนาการเรียนรู้)ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1239 28 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว904 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับนักสาธารณะสุข สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1238 27 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว913 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1237 27 มิ.ย. 2566 ปกติ วส25/66 26 มิ.ย. 2566 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปดาวอินคาลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายวัตถุอินทรีย์ย่อยสลายใช้สำหรับปรับปรุงบำรุงดิน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1236 27 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นร1407/3630 19 มิ.ย. 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายก ขอครวามอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำลุ่มน้ำมูล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1235 26 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/9471 23 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1234 26 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/9473 23 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1233 26 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว903 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การควบคุมภายใน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1232 26 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว902 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิตอล ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1230 26 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว900 23 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1229 23 มิ.ย. 2566 ปกติ นม82601/ว392 15 มิ.ย. 2566 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1228 23 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/9326 21 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1227 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม51006.113/78 21 มิ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก แจ้งผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1226 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1119/ว881 19 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และกิจกรรม Kick off ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1225 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว898 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1224 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว897 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทาสงปฏิบัติในการตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1223 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว896 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่3เพิ่มเติม(เดือนมิถุนายน2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1222 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว895 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1221 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว894 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหานรส่วนตำบล รองนายกองคืการบริหารส่วนตำบล ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก เลขานุการสภา (ฉบับที่3) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1220 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว892 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบผู้ช่วยครูด้านการทำวัจัยในชั้นเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ค้นหาผ่าน LINE ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1219 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว891 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1218 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว890 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรฟื้นฟู เรื่องการพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1217 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว889 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเชิญชวนองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1216 22 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว888 21 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัยครั้งที่ 6/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology