ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1040 15 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.1/ว672 14 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1039 15 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว680 14 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่8 เฉลิมพระเกียรติ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1038 15 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว681 14 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1037 15 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว674 14 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1036 15 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว675 14 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน(User)ของระบบThai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1035 15 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว676 14 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1034 15 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว677 14 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลหอพัก สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1033 15 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว678 14 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่4/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1032 15 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว679 14 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1031 14 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 14 มิ.ย. 2565 บริษัทพญาเย็น นายก ใบเสนอราคา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1030 14 มิ.ย. 2565 ปกติ สขท.46/2565 29 พ.ค. 2565 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นายก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1029 14 มิ.ย. 2565 ปกติ นม95701/ว33 8 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ที่เพิ่มเติมครั้งที่1/2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1028 14 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว662 13 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งการเตือนภัยผ่านการส่งข้อความสั้น(SMS) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1027 14 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว661 13 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณภัยท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1026 14 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว663 13 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1025 14 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว667 13 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปข้อสั่งการการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่1/2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1024 14 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว666 13 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การติตตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งและจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1023 13 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0005/ว4026 2 มิ.ย. 2565 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญร่วมประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง(ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1022 13 มิ.ย. 2565 ปกติ นม56801/310 6 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1021 13 มิ.ย. 2565 ปกติ นม54401/ว426 7 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1020 13 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1614 10 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(สายงานผู้บริหาร) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1019 13 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว655 10 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1018 13 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.4/ท.ร.267 10 มิ.ย. 2565 งานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1017 13 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว656 10 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานที่กลาง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1016 13 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว657 10 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของส่วนราชการสะดวก สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1015 13 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว658 10 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1014 13 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว659 10 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1013 10 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 10 มิ.ย. 2565 หจก.พีริยา นายก ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1012 10 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 10 มิ.ย. 2565 หจก.พีริยา นายก ขอคืนเงินหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1011 10 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.5/ว426 8 มิ.ย. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนมีนาคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology