ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1190 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/ว758 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธปืนขั้นต้น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1189 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม95301/ว366 30 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลสำโรง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1188 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม93401/ว380 4 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1187 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว754 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1186 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว752 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ประจำปีงบประมาณ2565 รุ่นที่6 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1185 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว757 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1184 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1920 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกำหนดส่งงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม2562 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1183 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว761 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1182 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว760 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมการบริหารจัดการปัญหาเมือง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1181 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว764 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2565" สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1180 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว763 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสังเกตของคณะกรรมมาธิการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1179 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว765 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม สำนักปลัด แจ้ง หัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1178 6 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว762 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN เนื่องในโอกาศสถาปณากระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1177 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว759 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและการแต่งตั้งพนักงานการตรวจโรค สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1176 6 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว753 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่5/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1175 6 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว751 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโควิด19ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1174 6 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว756 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเชื่อมสัญญาณวิทยุรายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี" สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1173 6 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว755 5 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1172 5 ก.ค. 2565 ปกติ นม77701/ว307 24 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1171 5 ก.ค. 2565 ปกติ นม0014.4/2143 23 มิ.ย. 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอส่งเอกสารต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1170 5 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/26 1 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันตามสถาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1169 5 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/1830 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1ตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1168 5 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/1829 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1ตำบลตูม สำนักปลัด ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1167 5 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/1829 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1ตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1166 4 ก.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 30 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1165 4 ก.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 4 ก.ค. 2565 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1164 1 ก.ค. 2565 ปกติ บร75501/152 1 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลเมืองไผ่ นายก การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1163 1 ก.ค. 2565 ปกติ นม96001/342 23 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลแจ้งใหญ่ นายก การโอนพนักงงานส่วนตำบล(สายงานผู้บริหาร) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1162 1 ก.ค. 2565 ปกติ .- 16 มิ.ย. 2565 บริษัทดิทโต้ นายก ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอ"ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัฉริยะ" สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1161 1 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว747 30 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ"พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3" สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology