ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1439 18 ส.ค. 2565 ปกติ นม0033.015.2/ว5683 8 ส.ค. 2565 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1438 18 ส.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว566 16 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1437 17 ส.ค. 2565 ปกติ นม84001/838 17 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลหนองจะบก นายก พนักงานส่วนตำบลขอโอนย้าย สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1436 17 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว913 16 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างการเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1435 17 ส.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว223 15 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1434 17 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว915 16 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1433 17 ส.ค. 2565 ปกติ .- 17 ส.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1432 17 ส.ค. 2565 ปกติ คค0713/6732 11 ส.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1431 16 ส.ค. 2565 ปกติ นม84001/830 16 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลหนองจะบก นายก สอบถามตำแหน่งว่าง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1430 16 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.2/ว559 4 ส.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป(จ้างใหม่)และรายงานแต่งตั้งพนักงานจ้างคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1429 16 ส.ค. 2565 ปกติ มท0816.4/ว2138 12 ก.ค. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1428 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม54401/614 10 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1427 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ท.ร.2240 11 ส.ค. 2565 สำนักทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก ประกาศเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1426 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว910 11 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฉบับที่2 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปี2564 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1425 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว909 11 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจเตาเผาศพในวัด สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1424 15 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว908 11 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1423 15 ส.ค. 2565 ปกติ อว0628.06/275 2 พ.ค. 2565 ราชภัฎเทพสตรี นายก ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม สำนักปลัด แจ้งตรวจสอบภายใน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1422 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม55901/ว210 10 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1421 15 ส.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 11 ส.ค. 2565 บ้านบุพระเมือง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1420 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม56801/431 10 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1419 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว905 11 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1418 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว10 11 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1417 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว907 11 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1416 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว904 11 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2560และคู่มือวิธีปฏิบัติงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1415 15 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว903 11 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1414 15 ส.ค. 2565 ปกติ .- 10 ส.ค. 2565 คณะกรรมการจัดงาน นายก ขอความอนุเคราะห์ร่วมออกบูทแสดงของดีเมืองปัก สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1413 11 ส.ค. 2565 ปกติ 64-00-1033/007 27 ก.ค. 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายก ขอเชิญร่วมประเมิน"ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1412 11 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว894 10 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่ีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1411 11 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว895 10 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้่อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1410 11 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว897 10 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการป้องกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่1/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology