ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
432 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว321 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมส่งประกวด สาวงามส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
431 3 มี.ค. 2566 ปกติ นม55901/ว35 21 ก.พ. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
430 2 มี.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว253 24 ก.พ. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4
429 2 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว308 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
428 2 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว312 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่1/2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
427 2 มี.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว249 24 ก.พ. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4
426 2 มี.ค. 2566 ปกติ อว7454/204 28 ก.พ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
425 2 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว297 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการ การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
424 2 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว298 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมและพัฒนาเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
423 2 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว299 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่1/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
422 2 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว301 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่ีเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
421 2 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว300 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินรายได้จาการเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุราประจำเดือนมกราคม 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
420 2 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว302 1 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมืออำนวยการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาศเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อการป้องกันยาเสพติด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
419 2 มี.ค. 2566 ปกติ นม54401/ว194 28 ก.พ. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)กลางสำหรับรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
418 1 มี.ค. 2566 ปกติ นม83301/ว179 16 ก.พ. 2566 อบต.สุขไพบูลย์ นายก ประชาสัมพันธ์วารสาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
417 1 มี.ค. 2566 ปกติ พน0608/2480 22 ก.พ. 2566 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายก ขอเร่งรัดรายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
416 1 มี.ค. 2566 ปกติ สทช2203.3/7489 24 ก.พ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม นายก ขอให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจรายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
415 1 มี.ค. 2566 ปกติ นม95301/ว98 21 ก.พ. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
414 28 ก.พ. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 28 ก.พ. 2566 นายศรัณยู พระสระน้อย นายก แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแทน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
413 28 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว293 27 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัสจรรย์1000วัน PLUS สู่ 2500 วัน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
412 28 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว292 27 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
411 28 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.3/ 15 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราห์จำหน่ายฉลากกาชาดเพื่อการกุศล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
410 28 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.4/ท.ร.85 24 ก.พ. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
409 28 ก.พ. 2566 ปกติ นม11118/ว289 24 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
408 28 ก.พ. 2566 ปกติ นม93401/ว104 8 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
407 28 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว288 24 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องปรามการลักลอมเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM2.5 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
406 28 ก.พ. 2566 ปกติ นม0032.11/574 22 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
405 28 ก.พ. 2566 ปกติ กค0318.20/ว6 31 ม.ค. 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นายก ส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
404 28 ก.พ. 2566 ปกติ พม0304.22/142 17 ม.ค. 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
403 28 ก.พ. 2566 ปกติ อว8205.10/1315 22 ธ.ค. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology