ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
462 14 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 14 มี.ค. 2565 บ้านบุพระเมือง นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจตรวจสอบเพื่อดำเนินการโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
461 14 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 14 มี.ค. 2565 บ้านบุพระเมือง นายก รายละเอียดบัญชีแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
460 14 มี.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/3608 11 มี.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
459 14 มี.ค. 2565 ปกติ ปช0013/ว0015 9 ก.พ. 2565 สำนักงาน ปปช นายก การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
458 14 มี.ค. 2565 ปกติ 2022/001 8 มี.ค. 2565 AIT นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการทำวิทยานิพลในระดับปริญญาเอก สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
457 11 มี.ค. 2565 ปกติ .- 14 มี.ค. 2565 นายประสิทธิ นายก แนวทางการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4
456 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม87801/ว133 10 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
455 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว282 10 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานข้อมูลการติดตั้งถังขยะติดเชื้อชุมชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
454 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว279 10 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
453 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว281 10 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
452 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว278 10 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
451 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว277 10 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
450 11 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว276 10 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
449 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว275 10 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
448 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว273 10 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
447 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว274 10 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องมาตรการการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ.2564 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
446 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.2/ว200 9 มี.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล3ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
445 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม1109/ว262 4 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่1/2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
444 11 มี.ค. 2565 ปกติ อว0601.0118/088 25 ก.พ. 2565 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
443 11 มี.ค. 2565 ปกติ นม52201/ว274 21 ก.พ. 2565 เทศบาลเมืองปากช่อง นายก ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)กลางสำหรับรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
442 11 มี.ค. 2565 ปกติ .- 11 มี.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
441 11 มี.ค. 2565 ปกติ คค0717/1882 1 มี.ค. 2565 ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอลกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
440 10 มี.ค. 2565 ปกติ อว0645/1096 7 ก.พ. 2565 ราชภัฏสวนสุนันทา นายก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
439 10 มี.ค. 2565 ปกติ อว0645/1046 8 ก.พ. 2565 ราชภัฏสวนสุนันทา นายก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
438 10 มี.ค. 2565 ปกติ อว0645/983 10 มี.ค. 2565 ราชภัฏสวนสุนันทา นายก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
437 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/ว190 9 มี.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
436 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118./ว271 8 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
435 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118./ว270 8 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
434 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว268 8 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
433 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118./779 8 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology