ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2241 22 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1464 21 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2240 22 ธ.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว360 20 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2239 22 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1467 21 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2238 22 ธ.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว361 20 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2254 21 ธ.ค. 2565 ปกติ นม93401/ว796 21 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2237 21 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/18689 19 ธ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2236 21 ธ.ค. 2565 ปกติ 01/2565 21 ธ.ค. 2565 บริษัทพญาเย็น นายก ขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2235 21 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1463 20 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งสถานะของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2234 21 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1462 20 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2233 21 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1461 20 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนพฤศจิกายน2565ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2232 21 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1460 20 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2231 21 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1459 20 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขอนุมัติดำเนินการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2271 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว914 20 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2230 20 ธ.ค. 2565 ปกติ .- 20 ธ.ค. 2565 นายทอง หลอมประโคน นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2229 20 ธ.ค. 2565 ปกติ พวป66/004 21 พ.ย. 2565 บริษัทพัฒนาวิชาการ นายก เชิญเยี่ยมชมโชว์รูม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2228 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0015/ว1854 8 ธ.ค. 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการพลังงานชุมชน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2227 20 ธ.ค. 2565 ปกติ สอ.ว.571/2565 7 ธ.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2226 20 ธ.ค. 2565 ปกติ มว3590/2565 1 ธ.ค. 2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นายก ขอส่งใบเสนอราคาการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2225 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม42406.4/ว1391 13 ธ.ค. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนดำเนินการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2224 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม95301/ว811 27 พ.ย. 2565 อบต.สำโรง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4
2223 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/ว18318 15 ธ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน5ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2222 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1452 19 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2221 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1449 16 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2220 20 ธ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 20 ธ.ค. 2565 บ้านสะแกงาม นายก ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2219 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1450 16 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ(กปช) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2
2218 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม52406.3/ว1347 1 ธ.ค. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2217 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1453 19 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การฝึกอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2216 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1451 16 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลและพิจารณาช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสถาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2215 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1455 19 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยจังหวัด หุ้นส่วนการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายลดความเลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2214 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม56801/714 19 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology