ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2098 28 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 28 พ.ย. 2565 บ้านสะแกงาม นายก รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2097 28 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 28 พ.ย. 2565 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2096 28 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 28 พ.ย. 2565 บ้านวังวารีวน นายก รางงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม ปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2095 28 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 28 พ.ย. 2565 บ้านบุพระเมือง นายก รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2094 28 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 28 พ.ย. 2565 บ้านบุโพธิ์ นายก รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2093 28 พ.ย. 2565 ปกติ ศป0007/ว2 17 พ.ย. 2565 กองทุนสวัดดิการสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา นายก โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2092 28 พ.ย. 2565 ปกติ มท0816.5/ว3632 28 พ.ย. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการฝึกอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2091 25 พ.ย. 2565 ปกติ นม93401/ว714 21 พ.ย. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2090 25 พ.ย. 2565 ปกติ นม95301/ว776 22 พ.ย. 2565 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2089 25 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1371 24 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงเมนูการใช้งานและวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานผ่านระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2088 25 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1372 24 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2087 25 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1374 24 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดประสบการเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2086 25 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1373 24 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2085 25 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1370 24 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2084 25 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1369 24 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567งบเงินอุดหนุนเฉพราะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2083 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1348 23 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี2564 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2082 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1367 24 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2081 24 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1368 24 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2080 24 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0022.03/2974 16 พ.ย. 2565 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายก การจัดทำ Application เรียกช่าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2079 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม87801/ว473 23 พ.ย. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่6 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2078 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1337 21 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2077 24 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว58 23 พ.ย. 2565 อำเภอปัก (โทรสาร) นายก ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2076 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1354 23 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2075 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1355 23 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2074 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1356 23 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติด ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2073 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1360 23 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2072 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1361 23 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2071 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1362 23 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2070 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1363 23 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอบรมเพื่อเตรียมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2069 24 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1364 23 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology