ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
315 16 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/273 15 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโิยเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนมกราคม2567ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
313 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/277 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
312 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/272 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
311 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/271 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักร์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
310 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/270 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำเสีย ส่วนโยธา แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
309 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/268 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
308 16 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/267 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งวดที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
307 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0026/(1)16790 14 ก.พ. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
306 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0026/(1)16343 12 ก.พ. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
305 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0026/(1)10421 30 ม.ค. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
304 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0026/(1)9806 29 ม.ค. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
302 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม76601/ว110 13 ก.พ. 2567 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
301 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม54401/121 9 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
340 15 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/2672 15 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
303 15 ก.พ. 2567 ปกติ นม71401/117 12 ก.พ. 2567 อบต.ตำบลตะคุ นายก รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
300 15 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/2449 13 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
299 15 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.2/ว263 14 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4
299 15 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.2/ว263 14 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
298 15 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.2/ว262 14 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อมูลสำรวจการครอบครองอิกัวน่าเขียวและการเฝ้าระวังอิกัวน่าเขียวในชุมชน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
297 15 ก.พ. 2567 ปกติ นม1109/43 12 ก.พ. 2567 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นายก ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
296 15 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว257 9 ก.พ. 2567 ศป.ปส.อ.ปักธงชัย นายก ขอให้จัดหาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
295 15 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว259 13 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมพร้อมรองรับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
294 15 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว261 14 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
293 13 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว1445 16 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
292 13 ก.พ. 2567 ปกติ 6701/24008 8 ก.พ. 2567 บริษัทเอ็นริช นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
292 13 ก.พ. 2567 ปกติ 6701/24008 8 ก.พ. 2567 บริษัทเอ็นริช นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
291 13 ก.พ. 2567 ปกติ 01/67 13 ก.พ. 2567 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตูม นายก ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
290 12 ก.พ. 2567 ปกติ นม55901/ว96 7 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
289 12 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว189 6 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2567 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
288 12 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.2/ว187 6 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology