ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
999 23 พ.ค. 2566 ปกติ นม51001.4(ลต)/ว230 15 พ.ค. 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การไปใช้สิทธิเลื่อกตั้ง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
998 23 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว716 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
997 23 พ.ค. 2566 ปกติ สก545/2566 19 พ.ค. 2566 บริษัทแสงมิตร นายก ขอโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินซื้อขาย ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
996 23 พ.ค. 2566 ปกติ BCO08 660440 19 พ.ค. 2566 ไทยพาณิชย์ นายก บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
995 23 พ.ค. 2566 ปกติ นม0008/ว1805 14 มี.ค. 2566 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก การประเมินและรองรับพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
994 23 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว695 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
993 23 พ.ค. 2566 ปกติ นม54401/439 16 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
992 23 พ.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว331 12 พ.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
991 23 พ.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว567 18 พ.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
990 23 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว705 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2565ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
989 23 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว706 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
988 23 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว714 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
987 23 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว715 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
986 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม56801/237 22 พ.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก อนุญาตให้พนักงานครูเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณธรรมการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
985 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม0033.014/ว1047 18 พ.ค. 2566 สำนักงานสาธ่รณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญประชุมเครือข่าย EMS สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
984 22 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.153/57 22 พ.ค. 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ส่งรายงานโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่1/2566(แก้ไขเพิ่มเติม) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
983 22 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1387 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค วิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
982 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว703 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน)ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดำเนินการแนวทางการบริหารงบประมาณ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
981 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว702 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
980 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว701 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
979 22 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว700 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจ่ายเงินค์นให้แก่ผู้สูงอายุกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
978 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว699 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
977 22 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว698 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
976 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว697 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่2(พ.ศ.2566-2570) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
975 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว694 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
974 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว693 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประกวดคลิปวีดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
973 22 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว691 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรีย์ศาสตร์(ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์)ของกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน จังหวัดพังงา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
972 22 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว692 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทย์สภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆอันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทย์สภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
971 22 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว690 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542 สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
970 22 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว689 19 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดการออกตรวจนิเทศติดตามการรับฟังปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology