ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2273 27 ธ.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว364 23 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2272 27 ธ.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว929 22 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2269 27 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1492 26 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญประชุมแนวทางปฏิบัติงานเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2268 26 ธ.ค. 2565 ปกติ .- 26 ธ.ค. 2565 บ้านบุโพธิ์ นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2267 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1477 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประชาสัมพันธ์เชิญชมภาพยนต์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2266 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1479 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติครบ3รอบ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2265 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1480 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงพานิชย์เรื่องกำหนดให้น้ำมันปาร์มและแฟรกชันของน้ำมันปาร์มและน้ำมันเนื้อในของเมล็ดปาร์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2264 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1478 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2263 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1481 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงินพ.ศ.2565และระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง การขอความเห็นและค่าป่ีวยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2262 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม000023.26/1489 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทาง อพ.สธ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2261 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1488 23 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เปิดให้ลงทะเบียนข้าราชการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2260 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1487 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากมิฉฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2259 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1486 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2258 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1485 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2257 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1484 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2255 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1482 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2253 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม54401/ว1118 22 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2249 26 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1468 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขอรับรองมาตรฐานให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2248 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1469 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่11/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2247 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1470 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่ีเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2246 26 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1491 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2270 23 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1490 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เลื่อนการประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2256 23 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1483 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2252 23 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1473 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2250 23 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1474 23 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2251 22 ธ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.162/96 22 ธ.ค. 2565 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก รายงานผลการดำเนินการตามโครงการจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2245 22 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/3552 21 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2244 22 ธ.ค. 2565 ปกติ นม 95301/ว815 16 ธ.ค. 2565 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2243 22 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1466 21 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด19ในเด็กอายุ6เดือนถึง4ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2242 22 ธ.ค. 2565 ปกติ นม00 21 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก คำวินิฉฉัยคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology