ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
372 22 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว262 21 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
371 22 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว263 21 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเร่งรัดการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
370 22 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว264 21 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
369 22 ก.พ. 2566 ปกติ นม88701/83 22 ก.พ. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
368 22 ก.พ. 2566 ปกติ อว0604.33/ว030 22 ก.พ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
367 21 ก.พ. 2566 ปกติ 01/66 21 ก.พ. 2566 ประธานชมรมผู้สูงอายุ นายก ขออนุญาตใช้ห้องประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
366 21 ก.พ. 2566 ปกติ นม93401/ว121 17 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
365 20 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว875 5 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรมการปกครอง สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
364 20 ก.พ. 2566 ปกติ สอ.อปท.0103/ว0036 1 ก.พ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
363 20 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว256 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคารเรื่องการนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563มาใช้บังคับในการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
362 20 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว250 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
361 20 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว251 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบผลการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาสัสงกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
360 20 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว255 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
359 20 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว252 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สวัดดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
358 20 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว253 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
357 20 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว254 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกนางแอ่น พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
356 20 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว257 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ติดตามการรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
355 20 ก.พ. 2566 ปกติ นม77701/ว115 13 ก.พ. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
354 20 ก.พ. 2566 ปกติ นม77701/ว115 13 ก.พ. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
353 17 ก.พ. 2566 ปกติ คค0703.20/889 13 ก.พ. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหาคุณสมบัติวัสดุหินคลุก และทดสอบความแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
352 17 ก.พ. 2566 ปกติ ลม52101/153 15 ก.พ. 2566 นายกตำบลเชียงคาน นายก ตอบรับร่วมเป็นวิทยากร สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2
351 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว236 15 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
350 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว248 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เลื่อนกิจกรรมสภากาแฟ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
349 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.3/ว513 16 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
348 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.5/ว249 17 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัดดิการแห่งรัฐ ปี2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
347 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม1119/163 19 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคกหนองนา สำหรับ แปลงนายสนิท รอสูงเนิน (พื้นที่1ไร่)บ้านไชโย หมู่ที่13 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
346 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม1119/165 19 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคกหนองนา สำหรับ แปลงนางสาวฑัชชา ปรีดาวิจิตรกุล (พื้นที่3ไร่)บ้านไชโย หมู่ที่13 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
345 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม54603/235 16 ก.พ. 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
344 17 ก.พ. 2566 ปกติ คค07026.3/330 7 ก.พ. 2566 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
343 17 ก.พ. 2566 ปกติ นม0020.03/2551 15 ก.พ. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology