ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1160 1 ก.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว156 27 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1159 1 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/ว749 30 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1158 1 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/ว750 30 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1157 1 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118/ว748 30 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานการพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ และตำบล พ.ศ.2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1156 30 มิ.ย. 2565 ปกติ นม51005.3/5548 20 มิ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม รุ่นที่2 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1155 30 มิ.ย. 2565 ปกติ กท0701/5940 24 มิ.ย. 2565 สำนักอนามัย นายก ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในวันที่1เม.ย.65 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1154 30 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 30 มิ.ย. 2565 บ้านคลองวัด นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1153 30 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 30 มิ.ย. 2565 บ้านหนองจอก นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1152 30 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 29 มิ.ย. 2565 บ้านสะแกงาม นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1151 30 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 26 มิ.ย. 2565 บ้านตูม นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1150 30 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 27 มิ.ย. 2565 บ้านทุ่งเสาธง นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1149 30 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.4/1819 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศผู้มีส่วนได้เสียในการรับมรดกโดยสารไม่ประจำทาง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1148 30 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว746 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนากุญแจสู่กสารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-บทบาทและความสำคัญ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1147 30 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว744 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและเพลตฟอร์มกลางการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1146 30 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว743 30 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประสานแจ้งสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1145 30 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว742 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1144 30 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว741 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1143 30 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว740 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1142 30 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว745 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1141 29 มิ.ย. 2565 ปกติ นม54301/ว593 17 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลตลาดแค นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับการโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1140 29 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว737 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก กฎกระทรวงฉบับที่69พ.ศ.2564ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1139 29 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว730 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1138 29 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว731 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1137 29 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว734 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1136 29 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1119/ว721 27 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1135 29 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว735 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การลงโทษข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลว่ามีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1134 29 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว725 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1133 29 มิ.ย. 2565 ปกติ ตช0018(นม)(25)/ว3159 28 มิ.ย. 2565 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย นายก ขอข้อมูลจิตอาสาภัยพิบัติ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1132 29 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว732 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Report)ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานกรมการปกครอง สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1131 29 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว733 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology