ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
740 3 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.146/51 2 พ.ค. 2565 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1/2565เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
739 3 พ.ค. 2565 ปกติ .- 3 พ.ค. 2565 .หจก.โชคดีทวีทรัพย์ การโยธา นายก ขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวิทยาลัยเทคนิค-นายเสน่หอพัก บ้านคลองวัดหมู่ที่1 งวดที่1 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
738 3 พ.ค. 2565 ปกติ คค0713/3308 3 พ.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 (นครราชสีมา) นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
737 3 พ.ค. 2565 ปกติ นม96001/214 3 พ.ค. 2565 อบต.หนองแจ้งใหญ่ นายก การโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
736 2 พ.ค. 2565 ปกติ นม75501/94 2 พ.ค. 2565 อบต.เมืองไผ่ นายก การรับโอนพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
735 2 พ.ค. 2565 ปกติ นม96001/212 2 พ.ค. 2565 อบต.หนองแจ้งใหญ่ นายก สอบถามตำแหน่งเพื่อขอรับโอนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
734 2 พ.ค. 2565 ปกติ นม86101/ว175 17 มี.ค. 2565 อบต.หินโคน นายก แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) กลางสำหรับรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
733 2 พ.ค. 2565 ปกติ ออ0418/2565 18 เม.ย. 2565 บริษัทออสตาร์ นายก ขอนำเสนองานบริการติดตั้งโคมไฟถนน ฯลฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
732 2 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 2 พ.ค. 2565 บ้านทุ่งเสาธง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
731 29 เม.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/5749 27 เม.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
730 29 เม.ย. 2565 ปกติ นม0033.3/ว756 8 เม.ย. 2565 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมป้องกันดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
729 29 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว26 28 เม.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสถาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมาลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ.2564 สำนักปลัด แจ้งงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
728 28 เม.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.162/29 27 เม.ย. 2565 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก โครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่1/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
727 28 เม.ย. 2565 ปกติ คค0703.20/1868 11 เม.ย. 2565 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหาคุณสมบัติวัสดุดินดิมและทดสอบควาามแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
726 28 เม.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.162/28 26 เม.ย. 2565 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
725 28 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว477 27 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
724 28 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว476 27 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่อดีตข้าราชการตามมติคณะ ปปช.และมติคณะกรรมการ ปปท.ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
723 28 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว475 27 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา136 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
722 27 เม.ย. 2565 ปกติ 1/2565 25 เม.ย. 2565 ผู้ใหญ่บ้านโนนวังหิน นายก ขอความอนุเคราะห์ขยายหม้อแปลงไฟฟ้า ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
721 27 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว468 26 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
720 27 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว469 27 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการCostประจำปีงบประมาณ2564 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
719 27 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.5/ว304 26 เม.ย. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก โอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
718 27 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.4/ว471 26 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
717 26 เม.ย. 2565 ปกติ คค0726.3/772 8 เม.ย. 2565 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนากรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
716 26 เม.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/5642 22 เม.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
715 26 เม.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/5645 22 เม.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
714 26 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118..2/ว455 22 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ2564และข้อสั่่งการของรองนายกรัฐมนตรี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
713 26 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว460 25 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
712 26 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว454 22 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่1/2565 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
711 26 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว456 25 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology