ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2188 14 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1439 13 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งวดที่2(เดือนมกราคม-มีนาคม2565) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2187 13 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1442 13 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2186 13 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1440 13 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ งวดที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม)2566 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2185 13 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1446 13 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2184 13 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1443 13 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2183 13 ธ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.095/ว68 6 ธ.ค. 2565 โรงเรียนสุขัง นายก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฑา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2182 9 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1434 8 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2181 9 ธ.ค. 2565 ปกติ นม54901/ว95 8 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2180 9 ธ.ค. 2565 ปกติ นม88701/579 7 ธ.ค. 2565 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2179 9 ธ.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว880 2 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2178 9 ธ.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว343 29 พ.ย. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2177 9 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1429 8 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2176 9 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1436 8 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทาง อพ.สธ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2175 9 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1435 8 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2174 9 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1435 8 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2173 9 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1430 8 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2172 9 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1427 7 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งที่ปรึกษาและชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยสุขภาพจิตผู้ที่มีอาการจิตจากการใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2171 9 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1428 8 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนโครงการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2170 8 ธ.ค. 2565 ปกติ มท0808.3/3903 28 พ.ย. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4
2169 8 ธ.ค. 2565 ปกติ นม95701/ว69 6 ธ.ค. 2565 อบต.สุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2168 8 ธ.ค. 2565 ปกติ นม71404/ว345 1 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2167 8 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)101589 1 ธ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2166 8 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)101333 1 ธ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2165 8 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1417 6 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2164 8 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1418 6 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2163 8 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1416 6 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการบูรฯาการกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาการตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2161 8 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1419 7 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2160 8 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1420 7 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2159 8 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1424 2 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2158 8 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1426 8 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งโรงเรียนระดับชันปฐมศึกษาและสำรวจกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด19 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology