ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
832 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว671 3 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การฝึกหลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์และความรู้พื้นฐานระบบโซล่าเซลล์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
831 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว670 3 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
830 7 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว675 3 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
829 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว674 3 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่า่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
828 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม76601/ว446 2 พ.ค. 2567 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
827 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม76601/ว447 2 พ.ค. 2567 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
826 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/1122 3 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
825 7 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว677 3 พ.ค. 2567 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน นายก ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก ฯลฯ และส่งผลงานประกวดทางวิชาการ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
824 7 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว658 30 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอวามอนุเคราะห์สำรวจและเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
823 7 พ.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.146/29 6 พ.ค. 2567 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่2/2566เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
822 7 พ.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.146/ว27 4 พ.ค. 2567 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
821 7 พ.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.146/ว25 4 พ.ค. 2567 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
820 7 พ.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.146/28 2 พ.ค. 2567 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
819 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม0026/(1)37161 18 เม.ย. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
818 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม0026/(1)37918 22 เม.ย. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
817 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม0026/(1)40915 30 เม.ย. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
816 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม0026/(1)39750 29 เม.ย. 2567 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
815 3 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว673 3 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่3/2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
814 3 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว672 3 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือน มีนาคม 2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
813 2 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว668 30 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
812 2 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว667 2 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
811 2 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว666 2 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเตรียมทรัพยากรสำหรับใช้ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
810 2 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว665 2 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
809 2 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว664 2 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนมีนาคม 2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
808 2 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว662 30 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์งวดที่3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
807 2 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว661 30 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมประจำปีงบประมาณ2567 งวดที่3จำนวน2เดือน(เมษายน-พฤษภาคม2567) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
806 2 พ.ค. 2567 ปกติ นม1118.1/ว626 19 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
805 1 พ.ค. 2567 ปกติ อว660206.2.2/ว486 3 เม.ย. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายก ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
804 1 พ.ค. 2567 ปกติ นม95702/ว16 29 เม.ย. 2567 อบต.สุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
803 1 พ.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/6772 26 เม.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology