ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1919 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1221 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ(หลักสูตรระยะสั้น) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1918 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1220 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1917 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1219 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวัตกรรมผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในนวัตกรรมตามแนวคิดท้องถิ่นอัจฉริยะ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1916 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1218 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1915 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1217 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งแผ่นพับคู่มือการจัดการสา่ธารณภัยสำหรับผู้อำนวยการท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการสาธารณภัยสำหรับผู้อำนวยการท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1914 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1216 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1913 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1214 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1912 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1215 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน สำนักปลัด ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1911 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1229 3 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1910 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0003/ว7494 17 ต.ค. 2565 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก การจัดทำการนำส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1909 4 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1230 3 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1908 4 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1224 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อมูลการสำรวจถนนในหมู่บ้าน/ตำบลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยหรือสาเหตุอื่นๆ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1907 4 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1228 3 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอขยายเวลาความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1906 4 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1231 3 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1905 3 พ.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.153/141 2 พ.ย. 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ขอความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดโรงเรียน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1904 3 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1223 31 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1903 3 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 25 ต.ค. 2565 สมาคมนายก อบต. นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1902 3 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว35 2 พ.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขยายระยะเวลาสำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1901 3 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1209 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งปรับแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาและขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1900 3 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1212 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1899 3 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.4/ว1207 31 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1898 3 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว36 2 พ.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1897 3 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1224 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1896 3 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1226 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงลอยกระทง 2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1895 3 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1210 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอ้มูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19กรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จและถูกระงับการจ่ายช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1894 3 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1213 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูฯที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ประสงค์เข้ารับการอบรม ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1893 3 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1211 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1892 2 พ.ย. 2565 ปกติ ศธ0636.02/ว1327 19 ต.ค. 2565 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1891 2 พ.ย. 2565 ปกติ อว8205.10/0844 13 ก.ย. 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1890 2 พ.ย. 2565 ปกติ นม0026/(๑)89769 26 ต.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology