ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
402 3 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/ว156 1 มี.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มการขายสุรา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และประจำเดือน ธันวาคม 2564 กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
401 3 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว241 2 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งรายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีโดยผ่านบัญชีธนาคาร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
400 3 มี.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.151/46 2 มี.ค. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
399 2 มี.ค. 2565 ปกติ นม0030/03843 2 มี.ค. 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งผลการวินิจฉัยเงินตอบแทน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
398 2 มี.ค. 2565 ปกติ นม71401/109 28 ก.พ. 2565 อบต.ตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
397 2 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว239 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหารเนื่องจากสาธารณภัย สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
395 1 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว228 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
394 1 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว229/ 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพราะส่วนที่ได้รับความยินยอมให้ราชการจัดให้ใช้สาธารณประโยชน์ กองคลัง ส่งกองฯ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
393 1 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว230 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสอบถาม Google Form เพื่อสำรวจความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับความต้องการองค์ความรู้ และคู่มือ เพื่อนำไปฏิบัติงานแก้ไขปัญหามลพิษ สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
392 28 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว227 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565 กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
391 28 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว232 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งการประเมินการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติฉบับที่2 (พ.ศ.2560-2569)ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
390 28 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว234 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสั่งจองบันทึกท้องถิ่น2565 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
389 28 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว233 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 งวดที่1/2565 กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
388 28 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118.2/ว235 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่3 กองช่าง ส่งกองฯ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
387 28 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118.2/ว236 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
386 28 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว231 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น สำนักงานปลัด ส่งกองฯ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
385 28 ก.พ. 2565 ปกติ นม77701/ว77 7 ก.พ. 2565 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
384 28 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1285 22 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา กรณีครบวาระ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
382 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม82601/ว55 9 ก.พ. 2565 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
381 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม71401/ว90 23 ก.พ. 2565 อบต.ตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุประจำปีงบประมาณ2564 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
380 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม71401/ว16 21 ก.พ. 2565 อบต.ตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์รับโอน ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
379 25 ก.พ. 2565 ปกติ ศธ04007.361/ว102 8 ก.พ. 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปากรศึกษา2565 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
378 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0020.03/ว2539 22 ก.พ. 2565 สนง.ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
377 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118/ว223 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขอพระราชทางเกี่ยวกับพิธีการศพ สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
376 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว218 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับแผนการดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของสถาบันบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ระรอกใหม่(ฉบับที่ 1) สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
375 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว220 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ระรอกใหม่(ฉบับที่3) สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
374 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว219 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ระรอกใหม่(ฉบับที่2) สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
373 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว217 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การให้บริการรับน้ำตัวอย่าง เพื่อตรวจห้องปฏิบัติการกรมอนามัย สำนักงานปลัด เสนอ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
372 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม002326/ว216 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
371 25 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว222 24 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา กรณีครบวาระ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 3. หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology