ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
197 29 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว148 26 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (งวดที่1) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
196 26 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 26 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
195 25 ม.ค. 2567 ปกติ คค0703.20/448 24 ม.ค. 2567 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
194 25 ม.ค. 2567 ปกติ คค0703.20/447 24 ม.ค. 2567 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
193 25 ม.ค. 2567 ปกติ .- 25 ม.ค. 2567 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
192 25 ม.ค. 2567 ปกติ .- 25 ม.ค. 2567 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
191 25 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว142 25 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
190 25 ม.ค. 2567 ปกติ นม0024/ว06 16 ม.ค. 2567 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
189 25 ม.ค. 2567 ปกติ นม51106.113/ว 25 ม.ค. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์รับส่งผู้สูงอายุผ่าตัดตาต้อกระจก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
188 25 ม.ค. 2567 ปกติ นม52405/ว69 11 ม.ค. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
187 25 ม.ค. 2567 ปกติ นม5541/34 19 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
186 24 ม.ค. 2567 ปกติ ชบ52101/192 23 ม.ค. 2567 เทศบาลเมืองพนัสนิคม นายก ตอบรับขอความอนุเคราห์เข้าศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
185 24 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว123 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 2 และ3 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
184 24 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว122 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
183 24 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว121 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการจัดอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
182 24 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว120 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติระบบประกันสุขภาพในสถานศึกษา ฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
181 24 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว119 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปณากิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ีออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
180 24 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว118 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
179 24 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว117 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก คำแนะนำการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
178 24 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว130 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กฎกระทรวงฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
177 24 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว129 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับพินัย พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
176 24 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว127 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ 4D ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวันแห่งชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
175 24 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว126 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
174 24 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว125 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
173 24 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว124 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
172 23 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว116 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
171 23 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว111 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
170 23 ม.ค. 2567 ปกติ นม93401/ว20 10 ม.ค. 2567 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศติดตามการประเมินผลแผนพัฒนา5ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
169 22 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว106 22 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
168 22 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว105 22 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology