ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
41 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ทร15 6 ม.ค. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
40 9 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว29 9 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
39 9 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว28 9 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
38 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว24 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพักพิง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
37 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว23 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
36 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว18 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
35 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว19 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
34 9 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว20 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด 2566 และงดรับ งดใช้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
33 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว14 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
32 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว15 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
31 9 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว9 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
30 9 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว10 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
29 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/59 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
28 9 ม.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 9 ม.ค. 2566 บ้านสะแกงาม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
27 9 ม.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/ว11 6 ม.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
26 6 ม.ค. 2566 ปกติ .- 5 ม.ค. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
25 6 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว16 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
24 6 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว13 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
23 6 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว12 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำ Application เรียกช่าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
22 6 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว11 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
21 6 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว8 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากการประชวร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
20 6 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว22 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลและขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
19 6 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว21 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
18 6 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว17 6 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
17 6 ม.ค. 2566 ปกติ นม0015/ว23 6 ม.ค. 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
16 6 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว928 28 ธ.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ ของกำนัน ทุกชนิด ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
15 6 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว2 4 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิยประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
14 6 ม.ค. 2566 ปกติ นม50406.4/ว1474 29 ธ.ค. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
13 5 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1 4 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการบรรพชาอุปสมบท99รูป ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
12 5 ม.ค. 2566 ปกติ นม0033.3/ว3253 27 ธ.ค. 2565 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยด้านจิตแพทย์ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology