ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2291 20 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118.1/3050 20 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัดดิการแห่งรัฐ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2290 20 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1638 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนหนจ่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการโดดเด่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2289 20 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1637 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอ้เสนอของคณะกรรมการจัดทำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กำกับ ติดตามและประเมินผล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2288 20 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1619 20 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2287 20 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1632 17 พ.ย. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก การป้องกันฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2286 20 พ.ย. 2566 ปกติ นม510006.113/158 20 พ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลตูม ปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2285 20 พ.ย. 2566 ปกติ นม51006.113/157 20 พ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอให้ทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2284 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1636 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย(พัฒนาการเรียนรู้)เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2283 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1635 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2281 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1634 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่10/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2280 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1633 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2279 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1623 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2278 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1628 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อการสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตจรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2277 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1627 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสภานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2276 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1626 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส และติดตามการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทยสร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ ของกรมอนามัยโลก สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2275 17 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1624 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2274 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1622 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการ จัดการของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย จังหวัดสะอาดโคราชไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่2 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2273 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1621 17 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2272 17 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.146/126 17 พ.ย. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ส่งแบบตอบรับการร่วมแสดง ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2271 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/18477 17 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2270 17 พ.ย. 2566 ปกติ ส.อบต.419/2566 1 พ.ย. 2566 สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2269 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม77701/ว791 10 พ.ย. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2268 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม52405/ว1954 8 พ.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2267 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม52405/ว1950 8 พ.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2266 17 พ.ย. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 17 พ.ย. 2566 นายนรินทร์ กุลพรมราช นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2264 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม76601/ว954 10 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2263 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม54401/1129 8 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2262 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1601 14 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2261 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1602 14 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2260 17 พ.ย. 2566 ปกติ นม54401/ว1125 6 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology