ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1589 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0026/(๑)77261 8 ก.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1588 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0026/(๑)77039 7 ก.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1587 14 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 14 ก.ย. 2565 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1586 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม1119/ว1017 9 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1585 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1029 13 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าน้ำประปา) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1584 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1028 13 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1583 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1019 9 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนตำบล(กรณีจ้างใหม่) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1582 14 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1023 9 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่4และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนผู้พิการงวดที่3 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1581 14 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1021 9 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนสิงหาคม2565ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1580 14 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1027 13 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลี่ยมปี ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1579 14 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1022 9 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 4 เพิ่มเติม(เดือนกันยายน) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1578 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1024 9 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1577 14 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1020 9 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1576 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม87801/660 9 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1575 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม93401/ว530 9 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1574 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว977 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอจัดส่งหนังสือรวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1573 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม88701/401 8 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลดอน นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1572 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว935 22 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่สื่อชุดนิทาน"อุ่นไอรัก"เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1571 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม95701/ว49 9 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ที่เพิ่มเติมครั้งที่2/2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1570 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1031 13 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1569 14 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1031 13 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรีในการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1568 14 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 13 ก.ย. 2565 บ้านพรมราช นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1567 12 ก.ย. 2565 ปกติ นม0032.302/ว185 18 ส.ค. 2565 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขออนุญาตตรวจสุขภาพช่องปากอุดฟัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1566 12 ก.ย. 2565 ปกติ นม88701/409 8 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลดอน นายก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินปรับปรุงตำแหน่ง ประเภททั่วไป อาวุโส สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1565 12 ก.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/3466 7 ก.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1564 9 ก.ย. 2565 ปกติ นม76601/ว605 6 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1563 9 ก.ย. 2565 ปกติ มท45410-33/1150/2565 7 ก.ย. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นายก ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตตำบลตูม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1562 9 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1016 8 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานหรือบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1561 9 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1015 8 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1560 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว636 7 ก.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology