ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1401 18 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 18 ก.ค. 2566 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1400 18 ก.ค. 2566 ปกติ นม93401/516 17 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1399 18 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1034 18 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1398 18 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1031 17 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1397 18 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1025 14 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1396 18 ก.ค. 2566 ปกติ .- 18 ก.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอพื้นที่เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1395 18 ก.ค. 2566 ปกติ .- 18 ก.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอพื้นที่เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1392 17 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.162 17 ก.ค. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1391 17 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.153/82 17 ก.ค. 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ส่งรายงานโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่2/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1390 17 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1029 17 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1389 17 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/146 17 ก.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1388 17 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1030 17 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1387 17 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1028 17 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏหมาย กรณีองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอว่าต้องเป็นผู้ืประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะไว้ที่กรมบัญชีกลาง โดยไม่เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1386 17 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1027 17 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอแนะข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1385 17 ก.ค. 2566 ปกติ สก756/2566 13 ก.ค. 2566 บริษัทแสงมิตร นายก เปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดพรหมราชแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ชุมชนที่8 โดยติดตั้งเสาไฟถนนแบบลอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่พร้อมประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1384 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว38 12 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ส่งข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรในสังกัด สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1383 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว37 12 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในสังกัด สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1382 14 ก.ค. 2566 ปกติ กษ0317.11/ว338 12 ก.ค. 2566 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง นายก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1381 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1024 14 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณในการดำเนินงานฉลองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2568 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1380 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1023 14 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานขอคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1379 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1022 14 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่3)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1378 14 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118/ว1022 14 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการจัดทำแผนระดับอำเภอ แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลพ.ศ.2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่และบูรณาการ พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1377 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1020 14 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1376 14 ก.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/3615 7 ก.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1375 14 ก.ค. 2566 ปกติ .- 14 ก.ค. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1374 14 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 14 ก.ค. 2566 บ้านสวนหอม นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1373 14 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.146/78 13 ก.ค. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1372 14 ก.ค. 2566 ปกติ มท5309.32/ปธ(บค)23205 7 ก.ค. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ บ้านโนนวังหินจุดที่2 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1371 14 ก.ค. 2566 ปกติ มท5309.32/ปธ(บค)96706 7 ก.ค. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ บ้านโนนวังหินจุดที่1 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1370 14 ก.ค. 2566 ปกติ มท5309.32/ปธ(บค)23207 7 ก.ค. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ บ้านโนนวังหินจุดที่3 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology