ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
520 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว364 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลา่กรเข้าร่วมอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
519 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว370 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
518 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว794 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์จัดรถยนต์รับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
517 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว367 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
516 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/3866 10 มี.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้รังวัดตรวจสอบแนวเขตเหมืองสาธารณประโยชน์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
515 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ทร105 14 มี.ค. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
514 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว743 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
513 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.5/ว355 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
512 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0022.03/ว444 23 ก.พ. 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือเร่งรัดเก็บผักตบชวาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
511 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม1410/ว163 8 มี.ค. 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3 นายก เชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
510 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว356 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
509 14 มี.ค. 2566 ปกติ รขท8/2566 9 ก.พ. 2566 นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4
508 14 มี.ค. 2566 ปกติ สอ.ว.93/2566 8 มี.ค. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
507 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว354 10 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของเด็กในสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
506 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว353 10 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องปรามการลักลอมเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM2.5 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
505 13 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว352 10 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
504 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว341 10 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
503 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว350 10 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่6)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
502 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว349 10 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
501 13 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว348 10 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชุม ITA ในรูปแบบออนไลน์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
500 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว337 8 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในภูมิภาค สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
499 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว343 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดให้มีการเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณียือิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการดำดเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
498 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว346 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
497 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว752 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนตำบล(กรณีจ้างใหม่) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
496 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/ว333 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4
495 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม52291/ว31 9 มี.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)กลางสำหรับรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
494 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม87701/ว20 9 มี.ค. 2566 อบต.โคกไทย นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
493 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม54401/218 8 มี.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
492 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว153 7 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปีพ.ศ.2566-2570 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
491 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว292 9 มี.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology