ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
830 18 พ.ค. 2565 ปกติ นม95708/143 12 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้กำรงตำแหน่งครูที่ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
829 18 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว537 17 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญร่วมกิจกรรมKM Online หัวข้อ "ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
828 18 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/6804 12 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
827 18 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/689 12 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
826 18 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/1365 17 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ นักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
825 18 พ.ค. 2565 ปกติ นม87801/ว296 17 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปีปีงบประมาณ2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่4)พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
824 17 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.146/60 17 พ.ค. 2565 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนและใบเสร็จรับเงินโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
823 17 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.153/55 17 พ.ค. 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ส่งบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
822 17 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/6776 12 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
821 17 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ0636.02/187 9 มี.ค. 2565 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
820 12 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว536 12 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งมอบสื่อแฟลชการ์ดเพื่อเผยแพร่ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
819 12 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว10 12 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
818 12 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว532 12 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ2565 รุ่นที่3 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
817 12 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว533 12 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
816 12 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว535 12 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
815 12 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.146/51 12 พ.ค. 2565 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1/2565เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
814 12 พ.ค. 2565 ปกติ อว0645/2824 30 มี.ค. 2565 ราชภัฏสวนสุนันทา นายก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเพื่อรองรับการาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566" สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
813 12 พ.ค. 2565 ปกติ .- 12 พ.ค. 2565 บริษัท เอ ที โกลว์ นายก เสนอการจัดการระบบเว็ปไซค์ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
812 12 พ.ค. 2565 ปกติ นม56801/258 11 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) กลางสำหรับรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
811 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม56801/256 10 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการการประเมินผลงานด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด แจ้งกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
810 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม52406.3/ว450 11 พ.ค. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
809 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว526 11 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการประกอบการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
808 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว524 11 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
807 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว525 11 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฎิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
806 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว528 11 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
805 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว530 11 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
804 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว531 11 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอจัดส่งหนังสือ"ระเบียบและรูปแบบงบประมาณและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
803 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว527 11 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
802 11 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว529 11 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่15 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
800 11 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว523 10 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด19 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology