ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2128 1 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1400 30 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2127 1 ธ.ค. 2565 ปกติ นม90601/ว140 25 พ.ย. 2565 อบต.ไทยสามัคคี นายก ขอขอบคุณ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2126 1 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1399 30 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2125 1 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1395 30 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2124 1 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1396 30 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสมาคมณาปนกิจคนตาบอดระดับจังหวัด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2123 30 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1392 29 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล คนดีศรีย่าโม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2122 30 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1382 28 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2121 30 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1384 28 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2120 30 พ.ย. 2565 ปกติ สป51007/ว2209 14 พ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายก ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2119 30 พ.ย. 2565 ปกติ นม82601/ว747 23 พ.ย. 2565 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2118 30 พ.ย. 2565 ปกติ นม95301/ว794 24 พ.ย. 2565 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2117 30 พ.ย. 2565 ปกติ สปสช9.34/ว8428 15 พ.ย. 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก รายชื่อกรรมการในตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2116 30 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1345 29 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2115 30 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1383 28 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2114 30 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1387 29 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2113 30 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1393 29 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แก้ไขถ้อยคำแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย(ฉบับที่2) สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2112 30 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1391 29 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2111 30 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1390 29 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคาดการณ์ช่วงเวลาที่สถานการน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2110 30 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1381 28 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2109 29 พ.ย. 2565 ปกติ นม1109/ว1318 16 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก งบประมาณการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2108 29 พ.ย. 2565 ปกติ นม1109/ว581 18 พ.ย. 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียงในการประชุมกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2107 29 พ.ย. 2565 ปกติ นม82601/ว753 23 พ.ย. 2565 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2106 29 พ.ย. 2565 ปกติ นม82601/ว743 22 พ.ย. 2565 อบต.สะแกราช นายก ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2105 29 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 29 พ.ย. 2565 บ้านดอนจันทร์ นายก รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2104 29 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 29 พ.ย. 2565 บ้านตูม นายก รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2103 29 พ.ย. 2565 ปกติ นม0017.2/ว8520 21 ธ.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก ขอให้ตรวจสอบที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 5
2102 29 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/17469 25 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2101 29 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/17418 24 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2100 29 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/17427 24 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2099 29 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1377 25 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนงานโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology