ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
586 26 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว507 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่1/2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
585 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว506 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
584 26 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว505 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
583 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว496 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กิจกรรมอบรมหลักสูตรพื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
581 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว502 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
580 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว501 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
579 26 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว500 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก คลีนิคให้คำปรึกษาการรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
578 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว499 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การพิจารณาอุธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งแทนนายกเทศมนตรี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
577 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว498 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
576 26 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว497 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
575 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม54401/240 19 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
574 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม56801/ว114 21 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
573 26 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 26 มี.ค. 2567 บ้านวังวารีวน นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
572 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว479 20 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
571 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว504 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
570 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว503 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกระทรวงมสหาดไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
569 26 มี.ค. 2567 ปกติ นม51006.113/ว2 21 มี.ค. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอเชิญร่วมอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์คัดกรองยาเสพติดตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
568 26 มี.ค. 2567 ปกติ สปสช9.34/ว1753 25 มี.ค. 2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
582 25 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว495 25 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่2 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
567 25 มี.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/4713 22 มี.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
566 25 มี.ค. 2567 ปกติ นม80101/200 21 มี.ค. 2567 อบต.ประสุข นายก ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯและสำเนาทะเบียนรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
565 25 มี.ค. 2567 ปกติ บร86001/104 21 มี.ค. 2567 อบต.ส้มป่อย นายก ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
564 25 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 25 มี.ค. 2567 บ้านสวนหอม นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
563 22 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 22 มี.ค. 2567 บ้านบุโพธิ์ นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
562 22 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 22 มี.ค. 2567 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
561 22 มี.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/4536 19 มี.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
560 22 มี.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/4542 19 มี.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
559 22 มี.ค. 2567 ปกติ นม1119/ว471 20 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศล วิจิตรตระการตา งามล้ำค่าผ้าไทยโคราช ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
558 21 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว474 20 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญรับการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
557 21 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว487 21 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology