ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1094 7 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว744 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1093 7 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว783 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1092 7 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว780 6 มิ.ย. 2566 โทรสารในราชการอำเภอปักธงชัย นายก การประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1091 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/8282 2 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1090 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1119/ว775 2 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน ช้อปไหม ชิมหมี่ ของดีทั่วไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1089 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว769 1 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1088 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว770 1 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1087 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม71401/134 1 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1086 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม93401/ว375 29 พ.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปีพ.ศ.2566-2570 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1085 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม88701/219 24 พ.ค. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1084 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม93401/381 1 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1083 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว768 1 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1082 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว767 1 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามยุทธศาสตร์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมฌรคบรูเซลโลสิส จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1081 6 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว766 1 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1080 6 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว765 31 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน-มิถุนายน)เพิ่มเติม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1079 2 มิ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.151/117 2 มิ.ย. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนและโครงการเพื่อรองรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1078 2 มิ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.151/116 2 มิ.ย. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1077 2 มิ.ย. 2566 ปกติ อว7457/41 19 พ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1076 2 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/8025 30 พ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1075 2 มิ.ย. 2566 ปกติ นม95701/ว30 30 พ.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1074 2 มิ.ย. 2566 ปกติ นม95702/ว8 29 พ.ค. 2566 อบต.สุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่2 ปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1073 2 มิ.ย. 2566 ปกติ พิเศษ2/2566 29 พ.ค. 2566 สำนักงานเครือข่ายเกษตรผู้ใช้น้ำ ภาคเหนือ นายก ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1072 2 มิ.ย. 2566 ปกติ พิเศษ1/2566 30 พ.ค. 2566 สำนักงานบริหารจัดการน้ำภาคประชาสัมคม นายก ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1071 1 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118.4/ว760 30 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามคว่ามในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา1672 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1070 1 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว756 30 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1069 1 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว763 31 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการบริหารงานของสมาคมณาปนกิจสงเคราห์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1068 1 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว762 31 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1067 1 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว761 31 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน4 ครั้ง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1066 31 พ.ค. 2566 ปกติ นม51006.113/74 31 พ.ค. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราห์ตัดต้นไม้ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1065 31 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/755 30 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology