ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
843 2 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว600 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
842 2 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว599 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
841 2 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว598 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบKTB ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
840 2 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว597 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
839 1 พ.ค. 2566 ปกติ .- 1 พ.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
838 1 พ.ค. 2566 ปกติ .- 1 พ.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
837 1 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/1205 28 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
836 1 พ.ค. 2566 ปกติ TT95/2566 26 เม.ย. 2566 หจก.ตติญชัย นายก ขอหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
835 1 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.162/35 28 เม.ย. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่2/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
834 1 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.162/36 28 เม.ย. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก โครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่1/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
833 1 พ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 1 พ.ค. 2566 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
832 1 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/24 28 เม.ย. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังลมกรรโชกแรง และฝนตกหนัก สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
831 1 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ท.ร.162 28 เม.ย. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก ส่งประกาศแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง(สส2/9) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
830 28 เม.ย. 2566 ปกติ นม87804/ว248 27 เม.ย. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
829 28 เม.ย. 2566 ปกติ สปสช9.34/ว3200 24 เม.ย. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
828 28 เม.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/6242 26 เม.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
827 28 เม.ย. 2566 ปกติ .- 28 เม.ย. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก แจ้งความยินยอมเสียค่าปรับ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
826 28 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว593 27 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนงวดที่2 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
824 27 เม.ย. 2566 ปกติ 06/66 27 เม.ย. 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตูม นายก ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
823 27 เม.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.153/50 24 เม.ย. 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ส่งรายงานโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่1/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
822 27 เม.ย. 2566 ปกติ อว0645/3637 5 เม.ย. 2566 ราชภัฏสวนสุนันทา นายก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรธุรการมืออาชีพ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
821 27 เม.ย. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 26 เม.ย. 2566 บ้านดอนจันทร์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
820 27 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว592 26 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
819 27 เม.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.146/58 24 เม.ย. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1/2566เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
818 27 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว594 27 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
817 27 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว593 27 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนงวดที่2 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
816 26 เม.ย. 2566 ปกติ คค0703.20/2025 18 เม.ย. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุหินคลุกและทดสอบความแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
815 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว589 25 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
814 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว588 25 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ฉบับที่2)พ.ศ.2566ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
813 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว587 25 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology