ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
650 12 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว414 11 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งวดที่2(เดือนมีนาคม2565) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
649 12 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว416 11 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งวดที่3(เดือนเมษายน2565) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
648 11 เม.ย. 2565 ปกติ คค0703.20/1870 11 เม.ย. 2565 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบความแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
647 11 เม.ย. 2565 ปกติ คค0703.20/1869 11 เม.ย. 2565 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบความแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
646 11 เม.ย. 2565 ปกติ คค0703.20/1978 11 เม.ย. 2565 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบความแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
645 11 เม.ย. 2565 ปกติ คค0703.20/1934 11 เม.ย. 2565 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบความแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
644 11 เม.ย. 2565 ปกติ .- 11 เม.ย. 2565 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
643 11 เม.ย. 2565 ปกติ .- 11 เม.ย. 2565 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
642 11 เม.ย. 2565 ปกติ .- 11 เม.ย. 2565 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
641 11 เม.ย. 2565 ปกติ .- 11 เม.ย. 2565 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
640 11 เม.ย. 2565 ปกติ นม86901/ว143 28 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่4 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
639 11 เม.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 11 เม.ย. 2565 บ้านหนองปลิง นายก ขอติดตั้งสายดับไฟฟ้าสาธารณะทางขึ้นวัดคลองตะคร้อ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
638 11 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.2/380 4 เม.ย. 2565 ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป(จ้างใหม่)และรายงานแต่งตั้งพนักงานจ้างคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
637 11 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว397 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภค สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
636 11 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว399 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติครั้งที่1/2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
635 11 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว409 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักสูตรสากล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
634 11 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว408 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้า่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
633 11 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว407 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการทำแผนพัฒนาท่้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
632 11 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว405 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
631 11 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว404 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่2/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
630 11 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว403 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
629 11 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว400 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
628 11 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว406 8 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
627 8 เม.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.151/65 4 เม.ย. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2564 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
626 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม54401/264 8 เม.ย. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
625 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม95701/ว17 8 เม.ย. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปรกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2565(รอบ6เดือนแรก) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
624 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว394 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานชุนาบาลเทศบาลเมืองปากช่อง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
623 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว392 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
622 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว389 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและนวอุทยานประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
621 8 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว380 7 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบังคับใช้มาตรฐานค่าควัญดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology