ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1305 15 ก.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1029 15 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1304 15 ก.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1028 15 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1301 15 ก.ค. 2567 ปกติ คค0703.20/4028 3 ก.ค. 2567 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1298 15 ก.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1024 12 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การให้บริการ SMS Notification สำหรับสั่งเช็คจ่ายนิติบุคคล ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1297 15 ก.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1023 12 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1296 15 ก.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1022 12 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1293 12 ก.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 12 ก.ค. 2567 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1291 12 ก.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1013 12 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้างและการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1289 12 ก.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1011 12 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1285 12 ก.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1009 12 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1284 12 ก.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1015 12 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1283 12 ก.ค. 2567 ปกติ นม1118/1708 11 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิธีชีวิต ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1282 12 ก.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 12 ก.ค. 2567 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1281 11 ก.ค. 2567 ปกติ สอ.นม.ว284/2567 11 ก.ค. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์การแจ้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หักเงินและรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้หักเงินให้กับสหกรณ์ ประจำปี 2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1280 11 ก.ค. 2567 ปกติ สอ.ว287/2567 8 ก.ค. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1279 11 ก.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/11654 8 ก.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1278 11 ก.ค. 2567 ปกติ นม51006.113/126 11 ก.ค. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์ออกพ่นยากำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1277 11 ก.ค. 2567 ปกติ นม51006.113/127 11 ก.ค. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์ออกพ่นยากำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1276 11 ก.ค. 2567 ปกติ นม51006.113/125 11 ก.ค. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์ออกพ่นยากำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1275 11 ก.ค. 2567 ปกติ นม55901/ว417 5 ก.ค. 2567 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1274 10 ก.ค. 2567 ปกติ 67/2567 10 ก.ค. 2567 ห.จ.ก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก แจ้งเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1273 10 ก.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/11564 5 ก.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1272 10 ก.ค. 2567 ปกติ สอ.นม.ว280/2567 2 ก.ค. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดสัมมนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับหน่วยงาน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1271 10 ก.ค. 2567 ด่วนที่สุด มท0810.8/ว2886 4 ก.ค. 2567 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพราะกิจผ่านระบบ SOLA และเตรียมความพร้อมองคืการบริหารส่วนตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1270 10 ก.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1000 10 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนมิถุนายน2567)ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1269 10 ก.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1001 10 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1268 10 ก.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว999 10 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลังครอบครัวเข้มแข็งในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1267 9 ก.ค. 2567 ปกติ นม76601/ว686 4 ก.ค. 2567 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1266 9 ก.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/1670 8 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีจ้างใหม่) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1265 8 ก.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว993 8 ก.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology