ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
352 17 มี.ค. 2566 ปกติ ลม52101/153 15 ก.พ. 2566 นายกตำบลเชียงคาน นายก ตอบรับร่วมเป็นวิทยากร สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2
325 15 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.2/168 15 ก.พ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3
495 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม52291/ว31 9 มี.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)กลางสำหรับรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
494 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม87701/ว20 9 มี.ค. 2566 อบต.โคกไทย นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
493 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม54401/218 8 มี.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
492 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว153 7 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปีพ.ศ.2566-2570 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
491 13 มี.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว292 9 มี.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
490 13 มี.ค. 2566 ปกติ อว0601.0118/101 1 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
489 13 มี.ค. 2566 ปกติ อว0601.0118/100 1 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
488 13 มี.ค. 2566 ปกติ N660301-01 1 มี.ค. 2566 เอ็น แอสเซท นายก ยินดีให้บริการด้านการออกแบบก่อสร้างของภาครัฐ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
487 13 มี.ค. 2566 ปกติ .- 13 มี.ค. 2566 . นายก . สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2
486 13 มี.ค. 2566 ปกติ .- 13 มี.ค. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
485 10 มี.ค. 2566 ปกติ อว0638/ว260 6 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายก ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
484 10 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว339 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
483 10 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว340 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์คัดกรองและจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ยาเสพติด) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
482 10 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว341 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
481 10 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว342 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
480 10 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว344 9 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
479 10 มี.ค. 2566 ปกติ .- 20 ก.พ. 2566 บริษัท ไอ ที โกลบอล นายก ปรับปรุงเว็บไซค์เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
231 10 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว171 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่าวยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
478 9 มี.ค. 2566 ปกติ กห0482.9/42 6 มี.ค. 2566 กรมทหารพรานที่26 นายก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานน้อมรำรึกนายขนมต้ม และสนับสนุนบัติมวยสมทบทุนเพื่อการกุศล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2
477 9 มี.ค. 2566 ปกติ .- 9 มี.ค. 2566 . นายก . สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2
476 9 มี.ค. 2566 ปกติ .- 9 มี.ค. 2566 . นายก . สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2
475 9 มี.ค. 2566 ปกติ กห0482.9/42 6 มี.ค. 2566 กรมทหารพรานที่26 นายก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานน้อมรำรึกนายขนมต้ม และสนับสนุนบัติมวยสมทบทุนเพื่อการกุศล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
474 9 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว717 8 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
473 9 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว336 8 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
472 9 มี.ค. 2566 ปกติ .- 8 มี.ค. 2566 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอถอนหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
471 8 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว331 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
470 8 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว330 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่2 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
469 8 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว329 3 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาระคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology