ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2065 23 พ.ย. 2565 ปกติ นม89601/ว514 17 พ.ย. 2565 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2064 23 พ.ย. 2565 ปกติ นม95301/ว628 7 พ.ย. 2565 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2063 23 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1343 21 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2062 23 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1346 22 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2061 23 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1347 22 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม2565) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2060 23 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1348 22 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้จากการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2059 23 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1349 22 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2058 23 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1351 22 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2057 23 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1350 22 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2056 22 พ.ย. 2565 ปกติ นม0029.1/ว2381 17 พ.ย. 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2055 22 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.23/ว17172 21 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก รายงานการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2054 22 พ.ย. 2565 ปกติ สอ.อปท.0103/ว2560 11 พ.ย. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิยสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2053 22 พ.ย. 2565 ปกติ นม71401/951 18 พ.ย. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2052 22 พ.ย. 2565 ปกติ นม56301/;1272 10 พ.ย. 2565 เทศบาลมะค่า นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2051 22 พ.ย. 2565 ปกติ สอ.อปท.0104/ว2233 1 พ.ย. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก ขอให้ดำเนินการสั่งจ่ายเช็คชื่อสหกรณ์ใหม่ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2050 22 พ.ย. 2565 ปกติ สอ.อปท.0103/ว474 1 พ.ย. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2049 22 พ.ย. 2565 ปกติ พน0608/10022 11 พ.ย. 2565 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2048 22 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/3183 21 พ.ย. 2565 ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายก วุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2047 22 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1342 21 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2046 21 พ.ย. 2565 ปกติ ตผ0054.1นม/1470 18 พ.ย. 2565 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การเปิดตรวจรายงงานการเงิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2045 21 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1340 21 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2044 21 พ.ย. 2565 ปกติ .- 21 พ.ย. 2565 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2043 21 พ.ย. 2565 ปกติ คค0713/10080 15 พ.ย. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2042 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม55901/313 9 พ.ย. 2565 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2041 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0026/(1)97226 10 พ.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2040 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0026/(1)95018 8 พ.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2039 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0026/(1)96756 10 พ.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2038 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1319 17 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2037 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1324 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2036 21 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1323 18 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology