ดาวน์โหลด
 

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปกคู่มือประชาชน รวมเล่ม
 - ปกสำนักงานปลัด
 - คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการ
 - คู่มือสำหรับประชาชน จัดตั้งสถาที่จำหน่ายอาหาร
 - คู่มือสำหรับประชาชน จำหน่ายสินต้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - คู่มือสำหรับประชาชน การจัดตั้งตลาด
 - คู่มือสำหรับประชาชน การสนับสนุนนาอุปโภค-บริโภค
 - คู่มือสำหรับประชาชน การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
 - คู่มือสำหรับประชาชน รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 - คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 - คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
 - คู่มือสำหรับประชาชน ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 - คู่มือสำหรับประชาชน การใช้บริการอินเตอร์เนต
 - คู่มือสำหรับประชาชน การจาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 - ปก กองคลัง
 - คู่มือสำหรับประชาชน ภาษีบำรุงท้องที่
 - คู่มือสำหรับประชาชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - คู่มือสำหรับประชาชน ภาษีป้าย
 - คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์
 - ปก กองช่าง
 - คู่มือสำหรับประชาชน ก่อสร้าง กรณีทั่วไป
 - คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างกรณีการขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง
 - ปก กองการศึกษา
 - คู่มือสำหรับประชาชน การรับสมัครเด็ก ศพด.
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology