ดาวน์โหลด
 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภาเดือน ก.ค. 2553
 - รายงานการประชุมสภาเดือน พ.ค. 2553
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑/๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๒/๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๓/๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔ /๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย สามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย สามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำเดือน มกราคม/2562
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัน สมัยที่ ๑/๒๕๖๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย สามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน มมีนาคม ๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย สามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology