ดาวน์โหลด
 

แผนการจัดซื้่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนจัดหาพัสดุ
 - แผนจัดหาพัสดุ 2558
 - แผนจัดหาพัสดุ 2559
 - แผนจัดหาพัสดุ 2560
 - แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)
 - แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ระเบียบวาระการประชึมสมัยสามัญสมัยที่ 2/63 ลว 29 เมษายน 63))
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินเหลือจ่าย)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณที่เหลือจ่าย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4) ประจำปี 2564
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตามวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง )
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตามวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2566
 - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)เงินเหลือจ่าย
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตามวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3)
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา ณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology