ดาวน์โหลด
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.58
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.58
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.58
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.59
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.60
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.60
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.60
 - ประช่าสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560
 - ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.60
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.60
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.60
 - ประชาสัมพันธ์ผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.60
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology