ดาวน์โหลด
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ กพ. 64
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566-2570)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology