ดาวน์โหลด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อดาวน์โหลด
 - หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2563
 - ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
 - รายชื่อพนักส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - รายชื่อพนักงานครูฯ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - การลาพักผ่อนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลาพักผ่อนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประกาศ อบต.ตูม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565
 - ประกาศ อบต.ตูม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology