ดาวน์โหลด
 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก คำนำ สารบัญ คู่มือการปประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - หนังสือ จังหวัด ที่ นม 0023.2-ว 4250 ลว. 8 มิย 63 เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 - สมรรถนะหลัก
 - สมรรถนะผู้บริหาร
 - สมรรถนะประจำสายงาน
 - เอกสารบรรบายแบบประเมิน
 - คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology