ดาวน์โหลด
 

คำสั่ง

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
 - คำสั่งคณะกรรมการแปรญัตติ ปี๒๕๕๙
 - คำสั่งคณะกรรมการแปรญัตติ ปี๒๕๖๑
 - คำสั่งคณะกรรมการแปรญัตติ ปี๒๕๖๒
 - คำสั่งคณะกรรมการแปรญัตติ ปี๒๕๖๓
 - คำสั่งคณะกรรมการแปรญัตติ ปี๒๕๖๔
 - คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ อบต.ตูม ๒๕๖๕
 - คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาฯ อบต.ตูม ๒๕๖๕
 - คำสั่งคณะกรรมการแปรญัตติ ปี๒๕๖๕
 - คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 - คำสั่งอนุมัติเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 - คำสั่งอนุมัติเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ปี๒๕๖๖
 - คำสั่งอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology