ดาวน์โหลด
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีย้ยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ Online)
 - คู่มือการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - คู่มือการใช้งานโปรแกรม OneRabies Online
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology