ดาวน์โหลด
 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 - (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)ประกาศ ก.อบต.จ.นม.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ พ.ศ.2562
 - (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน2558
 - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology