ดาวน์โหลด
 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 - รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
 - การรายงานผลการนำการประเมินจริธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology