ดาวน์โหลด
 

ประกาศ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปรกาศการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศเปลี่ยนแปลงการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
 - ประกาศกำหนดการประชุมสมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศกำหนดการประชุมสมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
 - ประกาศกำหนดการประชุมสมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
 - ประกาศกำหนดการประชุมสมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศอำเภอปักธงชัยเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ปรกาศการกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศอำเภอปักธงชัยเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
 - ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครั้งแรก
 - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมประจำปี ๒๕๖๕
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
 - ประกาศกำหนดการประชุมสมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 - ประกาศอำเภอปักธงชัยเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕
 - ประกาศเรียกประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปี๒๕๖๕
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 - ประกาศระเบียบสภาองคืการบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (อำเภอปักธงชัย)
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
 - ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย สามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖
 - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
 - ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology