ดาวน์โหลด
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (2560-2564)

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก คำนำ
 - ส่วนที่ 1 บทนำ
 - แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 - การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
 - การบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต
 - การส่งเสริมขบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 - การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบฯ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology