ดาวน์โหลด
 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - 1-2.คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
 - 1-3.คู่มือสมรรถนะหลัก
 - คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคํานวณราคากลาง โดย ปปช
 - คู่มือการจดทะเบียนพาณิขย์
 - คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
 - คู่มือการจัดอบรมและสัมมนา การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วน2
 - คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบุคลากรท้องถิ่น
 - คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของ ก.พ.2553
 - คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านตามกฎหมายสาธารณสุข
 - คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (1)
 - คู่มือศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (1)
 - คู่มือศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1
 - คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology