หน้าแรก
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   ที่ตั้ง
   วิสัยทัศน์
   ตราสัญลักษณ์
   ข้อมูลหมู่บ้าน
  อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างการบริหาร
   ระเบียบและกฏหมาย
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   มาตรการบริหาร
   การจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
   นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ชื่อกิจกรรม                โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

                               ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถานที่ดำเนินการ         ณ วัดพรหมราช ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ผู้รับผิดชอบโครงการ     งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุลากร ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลตูม

งบประมาณ               งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานจริง จำนวน 10,885.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 94.73)

                             ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 11,490.-บาท) (เอกสารแนบท้าย 1)

เชิงปริมาณ               

กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้นำชุมชน จำนวน 53 คน รายละเอียดดังนี้

  1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล                     จำนวน     4    คน
  2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                      จำนวน    16    คน
  3. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง                       จำนวน    33    คน

                                             รวมทั้งสิ้น                  จำนวน    53    คน

        ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 94.34 (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2)

เชิงคุณภาพ 

1. สรุปแบบประเมินผลโครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-   ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด

-   องลงมามีความพึงพอใจในระดับ มาก

-   ถัดมามีความความพึงพอใจระดับ ปานกลาง

-   และมีความความพึงพอใจระดับ น้อย

     ระดับความพึงพอใจโดยรวม คือ ระดับมากที่สุด

2. ข้อเสนอแนะ

-  อยากให้จัดอีก

-  อยากให้จัดนอกสถานที่ ค้างแรม 1 คืน (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 3)

3. เนื้อหาความรู้จากการอบรม/กิจกรรม

    วันที่ 22 มีนาคม 2567

  1. เรื่อง/กิจรรม บรรยายให้ความรู้ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

           - การครองตน ครองงาน เพื่อองค์กรคุณธรรม

           - การฝึกตนเพื่อลดประโยชน์ทับซ้อน

           โดย     พระครูใบฎีกามานพ อภินนฺโท เจ้าคณะตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

        2. เรื่อง/กิจรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน :        

           - การทำสมาธิ และเจริญภาวนา

           โดย    พระครูใบฎีกามานพ อภินนฺโท เจ้าคณะตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

        3. เรื่อง/กิจกรรม บรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

             - คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

             โดย      สิบเอกพิทักษ์  เมธานุวงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

        4. เรื่อง/กิจกรรม กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์

            ณ วัดพรมราช ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

         5. เรื่อง/กิจกรรม สรุปการอบรม/ ประเมินโครงการ (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 4)

ปัญหาและอุปสรรค      

          ขาดความพร้อมเพรียงตามกำหนดเวลานัดหมายเนื่องจากสถานที่จัดอบรมอยู่ในพื้นที่

          ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรม

 

*******************************

อัพเดทเมื่อ : 27-03-2024 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology