ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย มีระยะทางห่างจากอำเภอปักธงชัยประมาณ 13 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
      ทิศเหนือ            ติดต่อกับ   ตำบลตะคุ        อ.ปักธงชัย
      ทิศใต้                ติดต่อกับ   ตำบลภูหลวง    อ.ปักธงชัย
      ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ   ตำบลงิ้ว           อ.ปักธงชัย
      ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ   ตำบลสุขเกษม   อ.ปักธงชัย


Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology